Regulament de organizare și funcționare vs Regulament intern în școli

8 minute de citit
- Publicitate -

Vin în sprijinul cadrelor didactice care fac parte din comisiile de elaborare a  celor două regulamente de la nivelul școlilor cu câteva clarificări desprinse din legislația în vigoare asupra structurii minime obligatorii a fiecăruia, deoarece fiecare unitate de învățământ funcționează în baza prevederilor legislației în vigoare, a Regulamentului de Organizare și Funcționare în Învățământul Preuniversitar, a propriului Regulament de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern.

ROF ( Regulamentul de organizare și funcționare) de la nivelul fiecărei unități de învățământ se va întocmi în baza ORDINULUI nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare. Din structura acestuia vor face parte  următoarele:

 • Actul care stă la baza înființării UPJ
 • Elemente de patrimoniu și forma de posesie a acestora
 • Codul de identificare fiscală
 • Numărul de cont la Trezoreria statului ( pentru unități de stat) sau bancă ( pentru unități private)
 • Denumirea exactă a UPJ în concordanță cu cel mai înalt nivel școlarizat și structurile aferente
 • Domeniul web
 • Străzi din circumscripția arondată( dacă e cazul)
 • Elemente de organizare a programului școlar
 • Formațiunile de studiu
 • Prevederi legate de management, respectiv: consiliu de administrație ( componență, număr de membri), director, director adjunct cu atribuțiile corespunzătoare fișelor posturilor
 • Tipul și conținutul documentelor manageriale ( detalieri vis a vis de documentele de diagnoză, prognoză și evidență)
 • Dispoziții privind personalul unităților de învățământ ( drepturi și obligații, organigramă, nominalizarea profesorilor coordonatori de structuri, descrierea compartimentelor/serviciilor de specialitate de la nivelul UPJ, etc)
 • Precizări privind evaluarea personalului din unitate
 • Răspunderea disciplinară pentru angajați
 • Date referitoare la organismele funcționale la nivelul unității de învățământ ( componență consiliu profesoral, atribuții, nominalizare secretar CP, cvorum în adoptarea hotărârilor, structura proceselor verbale, documente, etc)
 • Componența consiliilor claselor, atribuțiile și modalitățile de întrunire ale acestora
 • Responsabilitățile coordonatorului de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, componența portofoliului acestuia
 • Nominalizarea profesorilor diriginți și atribuțiile acestora
 • Componența comisiilor cu caracter permanent, temporar și ocazional
 • Precizări care reglementează activitatea comisiilor, documentele minime obligatorii ale fiecăreia, precum și procedurile care stau la baza funcționării fiecărei comisii
 • Detalieri privind structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic din cadrul următoarelor compartimente: secretariat, administrativ, serviciul financiar, bibliotecă sau CDI ( cu atribuții, program de funcționare
 • Date privind dobândirea și exercitarea calității de elev
 • Personalizarea activității educative extrașcolare ( prezentarea proiectelor și programelor educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc)
 • Precizări referitoare la evaluarea copiilor/elevilor ( evaluarea rezultatelor învățării și încheierea situației școlare)
 • Specificații clare privind examenele organizate de unitățile de învățământ ( detalieri privind specificul fiecărui examen, perioada de organizare, etc)
 • Detalieri privind transferul elevilor
 • Dispoziții generale și particulare privind evaluarea internă a calității educației ( componență și atribuții comisie CEAC, strategia CEAC, regulamentul de funcționare al acesteia, etc)
 • Specificații privind ultima evaluare externă
 • Drepturile și obligațiile părinților sau a reprezentanților legali
 • Adunarea generală a părinților, comitetele de părinți pe clase sau formațiuni de studiu, Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți ( personalizate)
 • Contractul educational ( cu precizări clare asupra datei până la care se încheie, anexă model personalizată)
 • Școala și comunitatea. Parteneriate/protocoale de colaborare între școală și alți parteneri educaționali ( asociații, fundații, etc)
 • Dispoziții tranzitorii și finale

Important!

Proiectul ROF va fi elaborat de către un colectiv de lucru, numit prin Horărâre de Consiliu de Administrație, coordonat de un cadru didactic, din care fac parte reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai părinţilor şi ai elevilor, desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia părinţilor, respectiv de consiliul şcolar al elevilor.

După întocmire, acest Proiect al Regulamentului de Organizare și Funcționare ( dar și orice modificare ulterioară apărută) se va pune în dezbatere  în consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei părinţilor, acolo unde există, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic ( conf. art 2 alin.4) din ROFUIP).

Am extras pentru dumneavoastră din ROFUIP art 2 alin 5) și 6) pentru a finaliza cu succes acest proces:

,, 5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie.

(6) După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se afişează pe site-ul unităţii de învăţământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă”.

RI ( Regulamentul intern)  de la nivelul fiecărei unități de învățământ se va întocmi conform Legii 53 din 2003 publicată în Monitorul Oficial, nr. 75 din 5 februarie 2003, republicată în Monitorul Oficial, nr. 345 din 18 mai 2011, actualizată în 5 mai 2021 prin OUG 36 din 2021, actualizată în 4 octombrie 2021 prin OUG 117 din 2021, actualizată în 17 octombrie 2022 prin Legea 283 din 2022, actualizată în 3 martie 2023 prin Legea 52 din 2023 cu următoarea structură conform art. 242:

 • reguli privind protectia, igiena si securitatea în muncă în cadrul unitătii;
 • reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
 • drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;
 • procedura de solutionare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;
 • eguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
 •  abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;
 • reguli referitoare la procedura disciplinară;
 • modalitătile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
 • criteriile si procedurile de evaluare profesională a salariatilor.
 •  reguli referitoare la preaviz;
 • informații cu privire la politica generală de formare a salariaților, dacă există”.

Doresc să atrag atenția asupra prevederilor art.243 din Codul Muncii care menționează obligația angajatorului de a aduce la cunoștința fiecărui salariat a prevederilor Regulamentului Intern în prima zi de lucru ( pe hârtie sau  pe suport electronic pentru a putea fi listat de către angajat) și faptul că acesta își,, produce efecte față de salariat în momentul luării la cunoștință de către angajat”.

Regulamentul Intern se va afișa la loc vizibil la sediul unității de învățământ și eventual pe site-ul instituției.

În speranța că aceste spicuiri din cadrul legislativ vă vor ajuta, vă doresc mult succes!

Natalia FORNVALD

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut